دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398لیست عکسهای گالری افتتاحیه پروژه نازدشت


مراسم افتتاحيه سيستم آبياري
مراسم افتتاحيه سيستم آبياري
مراسم افتتاحيه سيستم آبياري
سيستم آبياري سنترپيوت كشت غلات نازدشت
نهالستان احداثي
احداث باغ مركبات
سيستم آبياري سنترپيوت كشت غلات نازدشت
مراسم افتتاحيه سيستم آبياري
کشت کلزا