دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


انجام مطالعات جهت کشت مرکبات ، کیوی و گلخانه

تاریخ :
منبع : شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
لینک :

مطالعات این اراضی از بهمن ماه 1389 آغاز شده و در بهمن ماه 1391 به اتمام رسیده است هدف از انجام مطالعات، بررسی و امکان سنجی اراضی جهت ایجاد یک واحد کشاورزی پایدار می باشد مطالعات ذکر شده شامل تعیین مساحت واقعی، تعیین اقلیم، ازمایش آب و خاک، تعیین رقم مناسب جهت احداث باغ و گلخانه و تعیین بهترین روش آبیاری و اقدامات مورد نیازجهت نگهداری باغ می باشد، فلذا طراحی باغ با در نظر گرفتن جمیع شرایط جهت کشت 3 محصول طبقه بندی گردید :

1-     کشت مرکبات به مساحت 60 هکتار 

2-    کشت کیوی به مساحت 24 هکتار

3-    احداث گلخانه به مساحت 5 هکتار