دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


پروژه 50 هکتاری جنگلکاری نیروگاه خرمشهر

تاریخ :
منبع : شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
لینک :

به منظور تولید اکسیژن و حفظ محیط زیست در منطقه طرح نیروگاه خرمشهر، ایجاد و غرس درختان به وسعت 50 هکتار از الزامات توسعه پایدار منطقه می باشد. این مهم در قالب مطالعات ، طراحی ، تأمین و تجهیز مصالح و مواد اجرائی و عملیات احداث شبکه زهکشی، آبیاری تحت فشار و احداث جنگلکاری و فضای سبز به وسعت 50 هکتار در قالب خدمات مهندسی (EPC) از سوی شرکت برق و انرژی صبا به شرکت شهید مطهری سپرده شده است.

مدت اجرای پروژه 3 سال شمسی ودر تاریخ گزارش عملیات طراحی و مطالعات خاکشناسی، هیدرولوژی، هواشناسی ، آبیاری و زهکشی،  جنگلکاری، آبیاری تحت فشار و هم چنین مطالعات ایستگاه های خروجی آب زهکش ها به خارج از سایت نیروگاه و انتقال آب از رودخانه کارون به داخل اراضی تهیه و به تصویب کارفرما رسیده است.

در حال حاضر عملیات اجرائی زهکش زیرزمینی به طول 18 کیلومتر با لوله های زهکش و فیلترهای مصنوعی به اتمام رسیده و پیمانکاران مشغول عملیات اجرائی احداث کانال های روباز و شبکه های جاده ای مناطق دسترسی به جنگل کاری و عملیات شخم و تسطیح اراضی می باشند.

در این پروژه انتخاب گونه های مناسب درختکاری و جنگلکاری و ایجاد فضای سبز اداری صورت پذیرفته و گونه های درختان مثمر و غیر مثمر در منطقه توسط شرکت های مشاور واجد شرایط شناسائی و برنامه ریزی های لازم جهت تأمین نهال های مورد نیاز از شرکتهای معتبر تولیدی در منطقه بعمل آمده است.

در پروژه احداث جنگلکاری هدف تأمین اکسیژن و پالایش هوا و همچنین تجارت میوه درختان مثمر مناسب کشت در منطقه پیش بینی شده است که بدین منظور پس از مطالعات انجام شده کشت درختان مثمر خرما و کنار به عنوان کشت اصلی و درختان گونه کهور به عنوان کشت ثانویه انتخاب گردیده است.

در حال حاضر 35 درصد از کل پروژه به اتمام رسیده و پیش بینی می گردد در صورت تأمین به موقع نقدینگی پروژه طبق برنامه پیش رود.