دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


پايان عمليات احياء اراضي ابرار شهريار

تاریخ :
منبع : دفتر فني شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
لینک :

طرح سرمایه گذاری احیاء اراضي به مساحت 45 هکتار كه در مهر ماه سال 1389 جهت اجراي عمليات احياء توسط شركت شهيد مطهري به تصویب ستاد برنامه بنیاد رسیده بود، اجرا و به پايان رسيد. اين پروژه با هدف احياء اراضي و استفاده بهينه از منابع آب و خاك انجام پذيرفت عمليات احياء شامل آماده سازي زمين، اجراي سامانه آبياري تحت فشار، تجهيز چاه، برق رساني و احداث باغات سياه ريشه  در اراضي مي باشد كه با حجم سرمايه گذاري  11117 ميليون ريال اجرايي گرديده است.